MRSA

MRSA

Forkortelsen MRSA står for meticillinresistente Staphylococcus aureus. Det vil si gule stafylokokker som er blitt resistente mot de typer antibiotika som oftest brukes mot stafylokokkinfeksjoner. På denne siden finner du mer informasjon om hva MRSA er, forekomsten av MRSA i Norge og tiltak mot spredning av bakteriene.

Meticillinresistente gule stafylokokker

Mer enn 75 % av alle gule stafylokokker er i dag resistente for penicillin på grunn av betalaktamaseproduksjon. Meticillin ble introdusert i 1959 som det første betalaktamasestabile penicillinet. I dag benyttes andre betalaktamasestabile penicilliner som kloksacillin/dikloksacillin (oxacillin) eller klindamycin og cefalosporiner ved behandling av infeksjoner forårsaket av gule stafylokokker som produserer betalaktamase. MRSA er S. aureus-isolater som er resistente mot alle betalaktamantibakterielle midler og kan være resistente mot flere andre typer antibiotika.

 • Overføring av MRSA mellom dyr og mennesker

  Personer som bor eller arbeider på landbruksbedrifter i Danmark, kan ha økt risiko for infeksjon med MRSA (meticillinresistente gule stafylokokker) av en bestemt type. Helsetjenesten bør være oppmerksomme på at MRSA kan opptre som en zoonose (sykdom som overføres fra dyr til mennesker). Folkehelseinstituttet har vurdert faren for overføring av MRSA mellom svin og mennesker i Norge. Vi har hittil ikke hatt indikasjoner på MRSA-smitte mellom svin og mennesker.

 • MRSA meldt til MSIS i 2005

  Det ble meldt til sammen 460 tilfeller med infeksjon eller bærerskap av meticillinresistente gule stafylokokker (MRSA) til meldingssystemet for smittsomme sykdommer (MSIS) i 2005. MRSA-infeksjon har vært meldingspliktig siden 1995, mens meldingsplikt for MRSA-bærertilstand ble innført i 2005. Det kan være vanskelig å skille nøyaktig mellom infeksjon og kolonisering ut fra opplysningene vi mottar i MSIS-meldingene.

  262 (57 %) av tilfellene ble meldt som MRSA-infeksjon. Dette er en ytterligere økning i forhold til tidligere år (fig 1). 198 tilfeller (43 %) ble meldt som bærertilstand.

 • MRSA ved norskeide institusjoner i Spania

  Folkehelseinstituttet er blitt varslet om funn av MRSA ved to helseinstitusjoner for eldre nordmenn i Spania.

 • Utbrudd av MRSA

  Varsling av infeksjonsutbrudd er regulert gjennom MSIS- og Tuberkuloseregisterforskriften. De generelle kravene i forskriften gjelder også for MRSA-utbrudd.

 • Forekomst av MRSA i Norge

  MRSA-infeksjon har vært meldingspliktig til Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) fra 1995. Fra og med 2005 ble både MRSA-infeksjon og -kolonisering (bærerskap) nominativt meldingspliktig. En oppdatert oversikt over antall infeksjoner og kolonisering kan sees i vår database for meldingspliktige sykdommer.

 • Forkomst av MRSA i Norden og i øvrige Europa

  Norden og Nederland står i en særstilling i forhold til resten av verden med en lav forekomst av MRSA. I den senere tid er det imidlertid registrert endringer i epidemiologiske forhold rundt MRSA. Antall registrerte tilfeller øker i alle de nordiske landene. Spesielt sees det en økning i antall tilfeller utenfor sykehus og det er en økning i antall utbrudd av MRSA på sykehjem.

 • Smittevern 10: MRSA-veilederen

  smittevern 10MRSA-veilederen gir faglige anbefalinger og råd om tiltak mot spredning av MRSA i sykehus og i kommunehelsetjenesten. Målgruppen for veilederen er ledelse, smittevernpersonell og andre helsearbeidere ved sykehus, andre helseinstitusjoner og kommunehelsetjenesten.